Oświadczenie o ochronie danych

Privacy Statement

 1. Ochrona danych w skrócie

Wskazówki ogólne

Następujące wskazówki dają prosty obraz tego, co się dzieje z Twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, przy pomocy których możesz zostać zidentyfikowany. Dokładne informacje na temat ochrony danych znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie danych umieszczonym po tym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej odbywa się poprzez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej tej strony internetowej.

Jak zbieramy Twoje dane?

Twoje dane są zbierane m.in. dlatego, że nam je przekazujesz. Mogą to przy tym być np. dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie podczas odwiedzin strony internetowej przez nasz system informatyczny. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wejścia na stronę). Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie zaraz po wejściu na stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest zbierana, aby zapewnić prawidłowe udostępnienie strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo otrzymać nieodpłatnie informacje o pochodzeniu, odbiorcy i celu Twoich zapisanych danych osobowych. Masz poza tym prawo żądać sprostowania lub usunięcia tych danych. W każdej chwili możesz zwrócić się do nas w tej sprawie oraz w razie innych pytań na temat ochrony danych pod adresem podanym pod stopką redakcyjną. Ponadto przysługuje Ci prawo do zażalenia do właściwego organu nadzorczego.

Poza tym masz prawo żądać w określonej sytuacji ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegóły na ten temat znajdziesz w oświadczeniu o ochronie danych w części „Prawo do ograniczenia przetwarzania danych”.

 1. Hosting i Content Delivery Networks (CDN)

Hosting zewnętrzny

Hosting tej strony internetowej jest obsługiwany przez firmę zewnętrzną (dostawca). Dane osobowe zbierane na tej stronie internetowej są zapisywane na serwerach dostawcy. Są to przede wszystkim adresy IP, zapytania kontaktowe, metadane i dane komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, imiona i nazwiska, dostępy do strony internetowej i inne dane generowane przez stronę internetową.

Wykorzystanie dostawcy serwera odbywa się do celów wykonania umowy wobec naszych potencjalnych i obecnych klientów (art. 6 ust.1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i wydajnego udostępnienia naszej oferty online przez profesjonalnego operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz dostawca serwera będzie przetwarzał Twoje dane tylko w tym zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia jego obowiązków świadczenia usługi i będzie postępował według naszych poleceń dotyczących tych danych.

 1. Wskazówki ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron traktują ochronę Twoich danych osobowych bardzo poważnie. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i odpowiednio do ustawowych przepisów o ochronie danych oraz niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jeżeli korzystasz z tej strony internetowej, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, przy pomocy których możesz zostać zidentyfikowani. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych objaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Oświadczenie objaśnia również, jak i w jakim celu się to dzieje.

Zwracamy uwagę na to, iż przekazywanie danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą e-maili) może posiadać luki bezpieczeństwa. Szczelna ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

Informacja o jednostce odpowiedzialnej

Jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej to:

Würfel Holding GmbH
Am Leuchtturm 10
27568 Bremerhaven

Telefon: +49 0471/ 9795-0
E-mail: wuerfel@wuerfel.com

Jednostka odpowiedzialna to osoba fizyczna lub prawna, która sama lub razem z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

Ustawowo wymagany inspektor ochrony danych

Mianowaliśmy w naszym przedsiębiorstwie inspektora ochrony danych.

ER Secure GmbH
ln der Knackenau 4
82031 Grünwald

Telefon: +49 0471/ 9795-0
E-mail: datenschutz@wuerfel.com

Odwołania zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko z Twoją jednoznaczną zgodą. Raz udzieloną zgodę można odwołać w każdej chwili. Wystarczy do tego powiadomienie nas bez wymogu formy za pośrednictwem e-maila. Zgodność z prawem przetwarzania danych mającego miejsce do momentu odwołania zgody pozostaje nienaruszona.

Prawo do sprzeciwu wobec zbierania danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO DO ZŁOŻENIA W DOWOLNYM CZASIE, Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI, SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ OPARTEGO NA TYCH POSTANOWIENIACH PROFILOWANIA. DANĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPARTE JEST PRZETWARZANIE, ZNAJDZIESZ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. JEŻELI ZŁOŻYSZ SPRZECIW, PRZESTANIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE, CHYBA ŻE BĘDZIEMY MOGLI WYKAZAĆ DOSTATECZNIE UZASADNIONE POWODY PRZETWARZANIA, PRZEWAŻAJĄCE NAD TWOIMI INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB JEŻELI PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW WEDŁUG ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŻELI DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU PROWADZENIA MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MASZ PRAWO DO ZŁOŻENIA W DOWOLNYM CZASIE SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZOWANIA TEGO TYPU REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TEGO TYPU REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. JEŻELI ZŁOŻYSZ SPRZECIW, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ WTEDY JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW WEDŁUG ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do zażalenia do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO danej osobie przysługuje prawo do złożenia zażalenia do organu nadzorczego, w szczególności w kraju członkowskim stałego miejsca zamieszkania, jej miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do zażalenia istnieje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków zaskarżenia.

Prawo do przeniesienia danych

Masz prawo zlecić przekazanie danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody lub wypełniając umowę, sobie lub osobie trzeciej w standardowym formacie możliwym do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądasz bezpośredniego przeniesienia danych na inny podmiot odpowiedzialny, odbędzie się to tylko wtedy, gdy będzie do technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL bądź TLS

Z powodów bezpieczeństwa i dla ochrony przesyłania poufnych treści, np. zamówień lub zapytań, jakie wysyłasz do nas jako operatora strony, niniejsza strona stosuje szyfrowanie SSL bądź TLS. Rozpoznasz połączenie szyfrowane po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmieni się z „http://” na „https://” i po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeżeli szyfrowanie SSL bądź TLS jest aktywne, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacja, usunięcie i sprostowanie

W ramach obowiązujących postanowień prawnych masz w każdej chwili prawo do nieodpłatnego wglądu do swoich zapisanych danych osobowych, zasięgnięcia informacji o ich pochodzeniu i odbiorcy oraz o celu przetwarzania danych, a także prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. W każdej chwili możesz zwrócić się do nas zarówno w tej sprawie, jak w przypadku innych pytań na temat danych osobowych na adres podany pod stopką redakcyjną.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz zwrócić się do nas w każdej chwili na adres podany pod stopką redakcyjną. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych przysługuje w następujących przypadkach:

 • Jeżeli podważasz poprawność swoich danych osobowych zapisanych u nas, z reguły potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania sprawdzania masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa lub odbywało się niezgodnie z prawem, możesz zamiast usunięcia żądać ograniczenia przetwarzania danych.
 • Jeżeli nie będziemy już potrzebować Twoich danych osobowych, jednak Ty będziesz ich potrzebować do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zamiast usunięcia żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeżeli złożyłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy wówczas rozważyć sprzeczność pomiędzy Twoimi i naszymi interesami. Dopóki nie jest jeszcze ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – pomijając ich zapisywanie – mogą być przetwarzane tylko za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z powodu ważnego interesu publicznego Unii Europejskiej lub danego kraju członkowskiego.

 1. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze strony internetowe wykorzystują tak zwane „cookie”. Cookie to małe pliki tekstowe i nie wyrządzają żadnej szkody w Twoim urządzeniu końcowym. Pliki te są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym tymczasowo na czas wizyty (cookie sesyjne) lub na stałe (cookie permanentne). Cookie sesyjne są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Permanentne cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu końcowym, dopóki sam ich nie usuniesz lub nie nastąpi automatyczne usunięcie przez Twoją przeglądarkę.

Pliki cookie mogą być również częściowo zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym przez podmioty trzecie, jeżeli wchodzisz na naszą stronę (cookie osób trzecich). Umożliwiają one nam lub Tobie korzystanie z określonych usług firm trzecich (np. cookie do realizacji usług płatniczych).

Pliki cookie posiadają różne funkcje. Wymagane są liczne cookie, ponieważ określone funkcje witryny nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie plików wideo). Inne pliki cookie służą do tego, aby analizować zachowania użytkownika lub do reklamy.

Technicznie wymagane pliki cookie (np. cookie koszyka) są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i optymalnego udostępnienia naszych usług. Inne cookie są zapisywane tylko za Twoją zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można odwołać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby być poinformowanym o zainstalowaniu plików cookie oraz aby zezwalać na cookie tylko w poszczególnych przypadkach, całkowicie wykluczyć przyjęcie plików cookie lub jedynie do określonych przypadków oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy wyłączeniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonowanie strony internetowej może być ograniczone.

Jeżeli pliki cookie są używane przez firmy trzecie lub do celów analizy, zostaniesz o tym oddzielnie poinformowany w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i ewentualnie zapytany o zgodę.

Pliki logów serwera

Operator stron zbiera i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach logów serwera, które Twoja przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Są to:

 • typ i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • odnośnik URL
 • nazwa hostu komputera, który ma dostęp
 • czas zapytania serwera
 • adres IP

Nie jest dokonywane zestawianie tych danych z innymi źródłami danych.

Zbieranie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być zbierane pliki logów serwera.

Formularz kontaktowy

Jeżeli prześlesz nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Informacje z formularza będą u nas zapisywane razem z Twoimi danymi kontaktowymi podanymi w nim w celu realizacji zapytania oraz na wypadek kolejnych pytań. Danych tych nie przekazujemy dalej bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twoje zapytanie będzie związane z wykonywaniem umowy lub jest konieczne do przeprowadzenia przedumownych środków. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie jest oparte na naszym uzasadnionym interesie w zakresie skutecznego opracowywania kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli ją wcześniej uzyskano.

Podane przez Ciebie dane w formularzu kontaktowym pozostaną u nas, dopóki nie wezwiesz nas do ich usunięcia, nie odwołasz swojej zgody na zapisywanie lub jeżeli ustanie cel zapisywania danych (np. po zakończonym opracowywaniu Twojego zapytania). Bezwzględnie obowiązujące postanowienia ustawowe – w szczególności terminy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytanie za pośrednictwem e-maila, telefonu lub faksu

Jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem e-maila, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) są u nas zapisywane i przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania. Danych tych nie przekazujemy dalej bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twoje zapytanie będzie związane z wykonywaniem umowy lub jest konieczne do przeprowadzenia przedumownych środków. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie jest oparte na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i/lub na naszym uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznej realizacji kierowanych do nas zapytań.

Dane, które przesyłasz nam za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostają u nas, dopóki nie wezwiesz nas do ich usunięcia, nie odwołasz swojej zgody na zapisywanie lub jeżeli ustanie cel zapisywania danych (np. po zakończonym opracowywaniu Twojego zapytania). Bezwzględnie obowiązujące postanowienia ustawowe – w szczególności ustawowe terminy przechowywania – pozostają nienaruszone.

 1. Wtyczki i narzędzia

Google Maps (za zgodą)

Niniejsza strona internetowa korzysta poprzez API z serwisu map Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby zapewnić ochronę danych na niniejszej stronie internetowej, Google Maps jest nieaktywne, gdy po raz pierwszy odwiedzasz tę stronę internetową. Bezpośrednie połączenie z serwerami Google zostaje nawiązane dopiero wtedy, gdy samodzielnie aktywujesz Google Maps (zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W ten sposób zapobiega się temu, aby Twoje dane nie były przekazywane do Google już podczas pierwszej wizyty na stronie.

Po aktywacji Google Maps zapisze Twój adres IP. Dane te są z reguły przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane. Po aktywacji Google Maps operator niniejszej strony nie ma wpływu na przekazywanie tych danych.

Więcej informacji na temat traktowania danych użytkowników znajdziesz w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

ReCAPTCHA Google

Na niniejszej stronie internetowej korzystamy z „reCAPTCHA Google” (dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Przy pomocy formularza reCAPTCHA sprawdza się, czy wprowadzanie danych na tej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) odbywa się przez człowieka lub przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę za pomocą różnych cech. Analiza rozpoczyna się automatycznie natychmiast po wejściu przez daną osobę na stronę internetową. W celu analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas wizyty użytkownika na stronie internetowej lub ruchy myszki wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA wykonywane są całkowicie w tle. Użytkownicy nie są informowani o tym, że dokonywana jest analiza.

Zbieranie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w tym, aby chronić ofertę internetową przed automatycznym, bezprawnym szpiegowaniem i przed spamem. Jeżeli zapytano wcześniej o odpowiednią zgodę (np. zgodę na zapisywanie cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można odwołać w każdej chwili.

Dalsze informacje na temat reCAPTCHA Google znajdziesz w polityce ochrony danych Google oraz warunkach użytkowania pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de oraz https://policies.google.com/terms?hl=de.